Nghiên cứu hệ thống đầu tư CANSLIM

phương pháp đầu tư siêu cổ phiếu của Jesse Stine
Kỷ lục giao dịch hậu bong bóng internet

Biên dịch

Khúc Ngọc Tuyên, Thu Hà, Trương minh huy